Fogyni gesztenyebarna ny


fogyni gesztenyebarna ny hol veszít először hasi zsír

A kanadai lud. Az őserdők lámpásai. A napnak már utolsó sugarai is eltüntek és a jacu recsegő esti kiáltása harsog az őserdők visszhangos homályában A forró, tikkasztó nap után még néma fogyni gesztenyebarna ny uralg mindenfelé, midőn azonban a hűsitő éji szellő halk sóhajjal végigborzongatja a rengeteg lombsátorát az őserdő hallgatag nyugalma élni, és ébredezni kezd A vampyrok sötét árnyalakjai, akaratlan fogyás naprakészen szárnyalással indulnak vérszopó éjjeli utjukra, a payerosok és marguayk nyávogására az éjjeli baglyok rákezdik kisérteties huhogásukat.

A Criangok, Ibijáuk hörgő hangjaira az Ai sikoltása felel, erre pedig egyszerre felharsanik a bőgöncz-majmok pokoli kardala, a melytől minden zugában visszhangzik a rengeteg sürü homálya, mert röfögő, rikoltozó, sziszegő, hahotázó és jajgató zürzavar felel reá ezerszeresen Ott egy óriási Bertholletiának az ágain, melyekről a fogyni gesztenyebarna ny folyondár karjai vastag kötelekként csüngnek alá a földre, legmagasabban ül a csapat vezére, a legvénebb him.

Ez a karmester és hunyorgó szemeiket rámeresztve, körülötte kuporognak a többiek a jeladást lesve és midőn az borzas fejét magasra nyujtva, sikoltó bömböléssel megadja a hangot, a többiek is belebődülnek mélyen, vastagon, jajgató, hahotázó sivitással és mindegyik igyekezik tulorditani a másikat torkaszakadtából Egyszerre azonban, mintha elvágták volna, az egész chórusnak torkába reked a hang és riadtan menekülnek a fa kuszónövényektől összefont tetejébe, mert, mint a menydörgés ropogó dördülése, harsanik fel a jó fogyókúrás desszertek kereső jaguár éhorditása.

Egyszer, kétszer, háromszor dörrenik fel ez a nyávogó hörgésbe fuló süket orditás, melynek hallatára minden hang elnémul és mintha maga a sötétség is megborzongna reá, a halotti némaságban csak a falevelek zizegő reszketése hallik Ezekben a szünetekben egyszerre félő sirás és zokogás hangjai törnek elő a pirosvirágu melostomáktól köritett páfrányfák sürüjéből Nem hallottad a jaguár orditását? Bizonyosan egy Cebado [1] lesz és nyomainkra talál Ne sirj hát, Nanny, ha a holdvilág felkel, megkeressük a folyót s annak mentén a telepre visszatalálunk Én vagyok az oka, Junó!

Én csaltalak le az ösvényről mejugát [2] keresni és beletévedtünk a rengetegbe. Ezzel a két eltévedt négerleányka félve simult egymáshoz a páfrányfák sürüjében és a legkisebb ágzörrenésre rémülve meresztették szemeiket a sötétség homályába.

Smink kiegészítő vásárlás

Egy szukuruku! Nanny ijedten vetette magát Juno keblére és mindkét karjával félősen belékapaszkodott. Én itt félek a Cebadótól! Juno azonban nem mozdult.

Ketogén diéta

Ez jó hely itt, egészen rejtve vagyunk. Nanny sóhajtva nyugodott bele és félősen összehuzva magát, kuporgott társnője mellett, kinek éles füleit a legkisebb zörej se kerülte el. Addig itt kell maradnunk. A sötétben nem leljük meg a folyót és valami mérges kigyóra hághatunk. Nanny összeborzadt és térdeire fektetett karjaira hajtotta le fejét, mert minden perczben attól félt, hogy a Cebadónak zöld tüzben karikázó szemeit látja megvillanni a sötétségben. A cebado! A zöld fény mind erősebben villogott, s egyszerre páros sugárkévét lövellve, magasan a levegőbe szállt és mint valami repülő lámpás surrant, szállongott ide s tova a sötétségben A cucujok!

Az fogyni gesztenyebarna ny lámpásai, az őserdők tüzijátékai ezek, Nanny! Hiszen láttál eleget, - korholta gyáva társnőjét Juno. A közeli irikafáról, a cucujo világánál Nanny is lekapart egy kevés mézgát és lábai fejére ragasztva kettőt az eleven lámpásokból, a két négerleányka bátran nekiindult az erdő sürü tömegének.

A vad állatok által tört keskeny csapáson haladva, a cucujok fényénél legalább fogyni gesztenyebarna ny látták, hogy hová teszik a lábukat és midőn az előlhaladó Juno egy kigyót látott előlük sziszegve a sürübe surranni, egy vesszőt törve le, annak végére is néhány cucujot ragasztott és ezt maga elé tartotta.

E nélkül az elővigyázat nélkül csak akkor vették volna észre azt a rétesformán összekunkorodott nagy szukuruku kigyót, mely a szük ösvény közepén hevert, fogyni gesztenyebarna ny már későn lett volna, igy azonban a bátor szivü Juno egy vastag husánggal tovariasztotta a halálos mérgü hüllőt.

Nagy örömükre az erdő nemsokára ritkulni kezdett. A fák összefonódott ágbogai között itt-ott már vékony pásztákban beszüremkedett a holdsugár és ennek téveteg fényénél nagy gyikokat és kalapnagyságu varangyokat láttak nagy zörgéssel tovairamodni, valahányszor Juno botjával a bokrokat megzörgette, hogy a kigyókat tovariaszsza.

A viharoktól és vénségtől egymásra düledezett korhadó fatörzsek torlaszain nagynehezen átvergődve, egy tisztásra jutottak, a melyet a holdfény egész teljében megezüstözött és midőn megkerülték az ennek végében szunnyadó, kövér vizirózsákkal boritott tavat, az éles fülü Junónak ugy tetszett, mintha az Aleuták hahotázó bőgésén és az erdőt betöltő hangzürzavaron keresztül távoli sistergő morajt hallana.

Ebben az irányban haladva, végre ráakadtak a keresett folyóra, a melynek homokos, iszapfedte partjait óriási fák árnyalták be, kimosva és össze-vissza döntögetve a gyakori áradástól. A tulpartról áthallatszott hozzájuk a nádasban tülekedő alligátorok bőgése, egy helyütt pedig egész csapat legelésző capybarát riasztottak a vizbe és midőn lefelé haladtak, a fáradt Nanny egy nagy teknősbéka üres pánczéljában botlott meg. Az élesszemü Junó a holdnak majdnem nappali fényében hatalmas fogaknak a nyomait pillantotta meg a pánczélon, de nem akarta amugy is félénk társnőjét még jobban megriasztani azzal, hogy a jaguár halászó tanyáján járnak, hanem csak nagyobb sietésre ösztökélte, de a fáradt Nanny ujra sirni és panaszkodni kezdett, hogy az éhségtől és fáradtságtól nem bir tovább menni.

A homokon látszó barázdákról könnyü volt neki a teknőczök odarejtett tojásaira ráakadni és néhányat kikaparva belőlük, azon nyersen felhörpintették. Az evés után Nanny egy keveset pihenni akart és addig makacskodott, mig Junó végre zsírégető legjobb 2021 engedett neki. A hold már elérte a Zenithet s már hanyatlani kezdett, midőn tovább indultak, mennél jobban lefelé haladtak azonban az ártól kimosott fagyökerek tömkelegében, annál több teknőczmaradványra találtak.

 • Smink kiegészítő vásárlás – Olcsó Smink kiegészítő – Olcsógulacsigalery.hu
 • Legjobb módja a középső hasi zsír elvesztésének
 • Main article: Willoughbyland Beginning in the 16th century, FrenchSpanish and English explorers visited the area.
 • Hogyan éri el a dohány a fogyást
 • 10 kiló fogyás 2 hét alatt
 • Hgh hatása a zsírvesztésre
 • Ekkor az agykéreg neuronjainak erős és rendszertelen tüzelése lehetetlenné teszi a normális agytevékenységet.

Rossz hely ez itt - gondolta magában Juno és miközben szemeivel keresőleg körülnézett, ugy tetszett fogyni gesztenyebarna ny, mintha annak a százados vén cyprusfának, amely felé tartottak, aláhajló óriási ágait a szél mozgatná, daczára annak, hogy a gyenge éjjeli szellő alig rezgette meg a leveleket. A vizmosta szakadékok miatt nagy kerülővel tudtak csak a part szélére kerülni, melyet most már helyenként sürü bozót boritott s ezeket kerülgetve, éppen a mellett a vén cyprusfa mellett készültek elhaladni, midőn a bátorszivü Junónak is a földbe gyökereztek lábai a rémülettől, mert a szemközti bozótból egy hatalmas jaguár szökkent ki a tisztás homokjára és megállva, szikrázó szemeit rájuk meresztette.

fogyni gesztenyebarna ny karcsúsító se

Tarkán pettyezett bőre ragyogott a holdvilág ezüstjében és gyürüzött farkát kigyóként kanyargatta a levegőben, miközben vastag fejét álnokul lesunyva, kurrogni kezdett A két leány ereiben a fogyni gesztenyebarna ny fagyni kezdett. A tarkabőrü szörnyeteg macskaszerü apró lépésekkel közeledett feléjük, miközben meg-megállva, nagyokat fujt és a levegőt szimatolta, zöld tüzben karikázó vérszomjas szemeit azonban egy pillanatra se vette le áldozatairól. Junónak reszkető karjai Nannyt ölelték át, ki kétségbeesve kapaszkodott beléje, de azért rémülete daczára is észrevette, hogy a cyprusfa ágai koronként meg-megrázkódnak.

Ketogén diéta – Wikipédia

A jaguár már a fa alatt állott és Junó látta, mint ereszkedik lassan hátsó lábaira, hogy ugráshoz készüljön Ebben a pillanatban önkénytelenül lehunyta szemeit és zugó fülei már hallani vélték felharsanó orditását, amelylyel áldozataira szokott rohanni A jaguár légrázkódtató bődülésére a Sukuriju [4] haragos sziszegése felelt, s hiába szökellt, kapaszkodott, hiába szaggatta, tépte körmeivel, a viziboa szoritó gyürüit nem birta lerázni, mert a kigyó harmincz láb hosszu, szálfavastag teste, ellenállhatatlan erővel vonta a cyprusfa felé, hogy annak törzséhez odaszoritva, minden csontját apróra zuzza szoritó öleléseivel.

A jaguár bordái és csontjai máris hallhatólag ropogtak s fájdalmas bődüléseitől az egész erdő visszhangzott, de a Sukuriju szemei is parázsként villóztak a dühtől és sziszegése egyre vadabban hangzott, mert testéről rongyokban fityegett le a bőr és oldalaiba mély barázdák voltak hasogatva a jaguár körmeitől.

Révai Nagy Lexikona, KinofaCentrolobium robustum Mas-t. Nevét a fá­ban levő csikóktól kapta, melyek szürkétől a rózsaszínűig igen sok változatban fordulnak elő. Márványfának is nevezik, ha a szürke csikók között fekete csomók vannak. Ma már ritka, fur­nirnak dolgozzák fel.

Ennek daczára ellenállhatlanul vontatta a cyprus felé és egyszerre nagyot kanyarodva, odarántotta a törzshöz. A jaguár orditása ezalatt egyre gyengébben, rekedtebben hangzott, melybe most már a csontok ropogása is vegyült.

A kigyó tarkabőrü teste ivhurként feszült a rettentő szoritástól, mely alatt a kemény lábszár- és gerinczcsontok üvegként fogyni gesztenyebarna ny össze, ugy, hogy utoljára a ragadozó élettelen teste alaktalan tömeghez hasonlitott.

Ekkor a Sukuriju eleresztette, de a hosszu küzdelemtől kifáradva, pihenésre kanyarodott az ágak közé, hogy uj erőt gyüjtsön a zsákmány elnyeléséhez.

Ezt azonban a két lány már nem várta meg, hanem a rémülettől sarkallva, menekült tova a folyó partján, hol hajnal táján egy pár halászó indusra találva, ezek csónakjukon hazavitték őket övéikhez.

 • Suriname - Wikipedia
 • Fogyókúra 40 után
 • Он отступил от двери и отошел чуть в сторону, пропуская Чатрукьяна в святая святых Третьего узла.
 • Mi okozza a hiv fogyását
 • Millió dolláros tét a fogyásért
 • Mr t fogyás
 • Теперь у него осталась только Сьюзан.

Brazilia őslakói a spanyol hóditás előtt a cucujokat használták világitó eszközül kunyhóikban, miután ezeknek fénye oly erős, hogy mellette egészen jól lehet olvasni és irni. Portoricco szigetén él egy nagyobb faja, melyet Cucubanonak neveznek és az ottani, valamint a braziliai hölgyek bálok és ünnepélyek alkalmával a cucujokat átlátszó gazeból készült zacskókba és csokrokba rejtve, ruhadiszül és fejdiszül használják.

Hajápolás - Herbaház

A hatás természetesen tündéri, midőn a ragyogó fekete szemü szépségek, mintegy tündéri zöld sugárglóriától övezve, lejtenek és hollófekete fürteik között a szikrázó colibritollakból készült virágok, agraffok és koszorukon a ragyogó brilliánsok mellett néhány cucujo is zöldtüzü sugarakat lövell, melyek a kolibritollak zománczos szivárványfényét és a gyémántok szikrázását százszorosan emelik fogyni gesztenyebarna ny ragyogtatják.

E miatt a cucujok Portoricco, Fogyni gesztenyebarna ny, sőt Mexicóban is igen jó kereseti forrását képezik az indiánoknak, kik ugy fogják őket, hogy egy parazsat vékony drótszálra kötve, ezt fejük felett forgatják, miután a parázs vörös villogása ezeket a rovarokat tömegesen odacsalogatja. Viselik továbbá, mint melltüket és függőket is. Ilyenkor a cucujo egy parányi, arany vagy ezüst drótból font kalitba van zárva és a barna arczu szépségek pihegő keblét és rózsaszinü fülczimpáit árasztja el zöldes sugártüzével.

Hogy a cucujo el ne pusztuljon, apró kalitkákba zárva tartják és apróra vagdalt czukornádszeletkékkel étetik és naponta kétszer megfürösztik, hogy estére annál élénkebben világitson. Lárvája a czukornád gyökerein és a podvás fákban él és fejlődik rovarrá, ezért több izben megtörtént, hogy a mahagoni és egyéb drága fanemekkel Europába is átkerült.

Igy ban Párisban a St. Autoine külvárosban óriás ribillió támadt, midőn egy ottani nagy asztalos mühelynek a félszeréből egy cucujo röppent fel és hosszu zöldes tüzsugarakat ontva, repült végig az utcákon és házak felett. Hamburgban szintén több izben szállt fogyni gesztenyebarna ny a Braziliából hozott drága fanemekből több eleven rovar, melyhez még az a történelmi anekdota is füződik, hogy megfuttatott egy egész angol hadsereget.

Ugyanis, midőn Candisius Tamás és Dudley Róbert lovag csapatjaik élén a nyugatindiai partvidékre hatoltak, az erdőség fái és bokrai között az előre küldött előőrscsapatok számtalan világitó pontot láttak mozogni, mintha égő fáklyákkal szaladgálnának ide-oda. Miután erről a két vezér maga is meggyőződött, csapatjaikkal együtt hirtelen hajókra szállva, tovavitorláztak, mert azt hitték, hogy az erdő bokrai között nagyszámu spanyol hadsereg tanyázik égő tábortüzeivel és egész ágyuparkjával.

Leirhatatlan tündéri német gyógynövény fogyókúrás tea mellékhatások az, irják Humboldt, Azara, Bonpland és mások, midőn a tavak álmatag, sötét tükre felett ezer és ezernyi fénybogár szállong és az ide-oda villanó zöld fogyni gesztenyebarna ny sugarakat a lágyan bodrosodó hullámok megsokszorozzák és a viz sötét mélye ragyogva visszaveri.

A cucujukon kivül van még Surinamban egy rovarálcza, mely nappal hasonlit egy hatalmas lisztkukaczhoz, éjjel azonban, midőn az odvas fák odvából ki-kifurja magát, hátán két sorban tiz-tizennégy sötét smaragdzöld tüzben égő pont villog, vörös feje és rágonyai pedig az izzó rubinnak vérvörös szikrázó tüzében égnek. A világitó rovarokról beszélve, nem hagyhatom emlités nélkül a Surinami lámpahordót Fulgora laternaria és a chinai lámpapompályt Fulgora candelaria sem.

Ezek a világitó kabóczák rendjébe tartoznak és kivált az első, egy pompásan szinezett, nagy tarka lepkéhez hasonlit és bunkószerü kinövésben végződő fejére ráfogták, hogy az lámpásként világit a sötétben. Ezt azonban csak a sokat utazott Meriam asszony fogta rá mindakettőre és sokáig tartotta magát ez a tévhit a természet historiában, ma már azonban be van bizonyitva, hogy sem az első, sem a Chinában élő második lámpahordó nem fogyni gesztenyebarna ny fényt magából a sötétben.

Végtelenbevesző, fakósárga homoksivatag, néma és élettelen, mint az enyészet birodalma.

A lég forró, mint az érczkemenczék lehellete és reszkető hullámzással lebegteti a távolban a kékvizü hullámzó tavak, bókoló pálmacsoportok és kupolás csarnokok tündéri csalképeit - az "ördög játékát", "a dsinek birodalmát", mint a puszták lakói a fata morganát nevezik A homokdombok védettebb lejtőin, a sziklavölgyek és szakadékok fenekén itt-ott az érdes halfafü ütögeti fel szurós leveleit, odább pedig a tövises tevetüske csenevész bokrai sinlődnek a magas száru csipkéslevelü scorodozmák társaságában.

De ahol növényélet van, ott állatéletnek is kell lennie A lejtősen lefutó homokdombok oldalai sejtformán át vannak lyuggatva és a halfabokrok tövei s a szurós magvát hullató tevetüske árnyékában is megmozdul, elsurran valami, a lyukak szélén pedig csillogó homokszemek görögnek alá halk zizegéssel.

Egyik-másik lyuk szájában csillogó nagy fekete szemek villannak meg, majd pedig egy-egy apró fejecske dugja elő magát, azután egymásután bujnak elő és a kiröppenő madár sebességével iramodnak erre, arra a sivatag tősgyökeres lakói a Djerboák, vagyis az ugróegérkék Haltomys egyptius. Szinezetük csalódásig megegyez a homoktakaró fogyni gesztenyebarna ny, vörösessárga szinével s alakjára nézve valamennyi egy-egy parányi kenguruh!

Rövidke lábaikat kecsesen mellükre kulcsolva, bojtos farkukat pedig körben kanyargatva, szökdécselnek, iramodnak szélsebesen ide-oda hosszu hátsó lábaikon.

Ha nem mozognának, a legélesebb szem sem birná a fakóveres homoktakarótól megkülönböztetni, éppen ugy, mint a társaságukba távolítsa el a zsírt a papírból fakósárgás pusztai talpastyukokat Syrrhaptes arenariusmelyek eddig egy homokgödör ritkás árnyékában vonták meg, pihegve, magukat a nap izzó sugarai elől - miután a jóságos anyatermészet, mely a legigénytelenebb teremtményéről is egyforma szeretettel gondoskodik, épp azért adta nekik a puszta homoktakarójához hasonló szinü ruházatot, hogy azzal mintegy összeolvadva, ellenségeik szemei elől elrejtőzhessenek Az ugró egérkék a kilőtt nyil gyorsaságával szökdécselve, a talpas tyukok pedig halk, szomoru pityegéssel keresgéltek sovány élelmük: a pusztai növények tüskés magvai és azután a kevés kiaszott rovar után, melyek a sivatagok vendégszeretetlen asztalát lakják és valóságos versenyfutást rögtönöztek minden falatért Nem messze a halfabokrok aszuszálaitól, páros tüskehegy meredt ki a naptól átfült homokból, mintha csak a dagmi félig eltemetett tüskés magva hullott volna oda Egér, madár, sőt még a felettük lebegő pusztai pacsirta Alauda deserti is versengve igyekezett egymás elől a jó falatot igérő tüskés dagmi magot elkaparintani A djerboák azonban a leggyorsabbak voltak Villámgyorsan vágott fejével a djerboához és a mellette elsuhanó talpas tyuk felé, azután összekunkorodva, uj támadásra készült és sziszegve szegte hátra a fejét A kalandóczok, egérkék a rémület nyilgyors szárnyain rohantak szerteszét, mig a megmartak, a méreg gyorsan ható erejétől már csak fogyni gesztenyebarna ny vánszorgással igyekeztek a kigyó elől menekülni Ez azonban nem üldözte őket tovább!

Meg sem fogyni gesztenyebarna ny helyéből, rétesformán összekunkorodott és csak vadvillogásu szemeit szegezte mereven áldozataira, tudva, hogy a sebbe jutott mérgével se embernek, se állatnak nincs ideje tova menekülni Csakugyan alig pár másodpercz mulva az ugró egér reszketeg rángások között hömpölyödött a homokra, a talpas kalandócz pedig leeresztett szárnyakkal vonszolta magát a gyér halfafü közé Csak akkor mozdult meg az alig másféllábnyi hosszu szarvasvipera.

fogyni gesztenyebarna ny fogyás altamonte

Homokszinü, barnásan foltozott pikkelyei zörögve horzsolták a homokot A kalandócz nagy volt neki, azt tehát otthagyta, az fogyni gesztenyebarna ny csuszva azonban, azt ide-oda huzta, forgatta mindaddig, mig megfelelő állásba rángatva, nagy lassan elnyelhette.

Midőn e nehéz munkájával készen lett, egy ideig megpihent a halfafü tövében, azután tovább kuszva, a megfelelő helyen lassu, rhytmikus ringással ujra a forró homokba furta be magát, hogy csak felálló szarvacskái, a halál tüskéi álltak ki belőle E közben a nap már javarészben megtette lángoló utját és nyugovó felé kezdett hajlani A magányosan kóborló sakál árnyéka hosszura nyulva rezg a homokon, a láthatár vöröses sziklái égni, izzani látszottak a tüzes alkonyfényben Mélabus dalukat sirva, suhannak a magányos pusztai- és homok pacsirták Alauda deserti és A.

Legelől magasra szegett nyakkal az ébenfekete tollazatu himek vágtatnak bodrosan libegő hófehér szárnytollaikkal, utánuk tikkadt tátogással a jóval kisebb, fakó fogyni gesztenyebarna ny nők és fiatalok és vihargyors száguldozással, mintha titáni ekékkel szántották volna fel, barázdálják végig a puszta homokját.

E nyomokat szimatoló szaglálással, fürgén követte két macskanagyságu állatka, a sivatagi rókák legkisebbike Canis Zerdaamelyet az arabok fennek-nek, a mórok pedig Zerdá-nak neveznek.

fogyni gesztenyebarna ny fogyni építése

Valódi tőzsgyökeres gyermekei a vendégszeretetlen, sivó pusztának Kicsi testükhöz képest aránytalanul nagy lapos füleik, melyeknek mozgatásával a puszták legmesszebbről jövő és leghalkabb zörejét is képesek felfogni, bohókásan furcsa kifejezést adnak hegyesorru, agyafurt pofácskájuknak, melyet nagy, ravaszul villogó szempár világit meg. Selyemfinom bundájuk, lombos farkuk, teljesen homokszinü, s ékes lábacskáiknak még a talpa is ki van szőrökkel párnázva, hogy a forró homok meg ne égesse azokat, részben pedig azért, hogy árnyék-nesztelenül közelithessék meg a puszták alvó és hüsselő állatvilágát.

Különben egészen kicsinyitett kiadásai a mi ravaszdinknak, a rókának, csakhogy ez a vadászatból, ravaszságból és a tolvajkodó torkosságból bátran leczkét vehetne tőlük.

fogyni gesztenyebarna ny elveszíti a hím mellkas zsírját

Mert bizony a vendégszeretetnélküli sivatag nagyon sovány menüvel szolgálna nekik és többet böjtölnének, mint ennének, ha nem lennének a világ legkitanultabb vadászai és legszemesebb tolvajai, kik még az óvatos kalandóczokat, a riadós homokpacsirtákat és a fürge ugró egérkéket is meg tudják lopni, noha ez a legnehezebb próbaköve a vadászatnak.

A sáskajárás idején sátoros ünnepjük van nekik, csakhogy az a baj, hogy a vándor sáskarajok is csak minden sátoros ünnepen, akkor is csak a véletlen széláramlatoktól ragadtatva, kerülnek a növényzetnélküli, sivó pusztára.

Afrikai kutyafajták » Afrikai oroszlánkutya, » Algériai pásztorkutya, » Basenji Afrikai oroszlánkutya Rhodesian Ridgeback. D-afrikai eredetű, több évszázada él azon a tájon. Valószínűleg a XVII.

A villámsebes djerboákra vadászni pedig keserves mulatság két ilyen jóétvágyu Nimródnak, mert azokból mig egyet elfoghatnak, halálra fárasztják magukat. Egy pedig meg se kotytyan nekik! Legalább egy tuczat.

Igaz, hogy az oázis édes gyümölcsü datolyapálmáival csak egy jó versenyfutásnyira fekszik a pusztában, s el is látogatnak oda szorgalmasan, de hát az csak sovány gyümölcs, ha jó is, édes is, az ő gyomruk megkivánja amellett még a pecsenyét is, azért hát legszivesebben a talpas tyukokra s mellesleg a sivatagpacsirtákra is szeretnek vadászni A struczpárok szerteszakadó nyomainál a két ravaszdi fogyni gesztenyebarna ny ideig tanakodva megállapodott, majd pedig ide-oda szaladgált Már most merre, hová e között a sok minden jót igérő nyom között?

Ezt kérdezték idegesen ide-oda billegetett füleikkel s várakozólag felemelt előlábukkal Majd ezt, majd a másik nyomot szaglászva, összenéztek, midőn az egyik egyszerre csak megállapodott és sajátságos fülbillegtetéssel társának jeltadva, feszülten fülelni kezdett Az rögtön megállt, azután mindaketten lelapulva, kigyófürgén és kigyólassan csusztak a halfabokrok közé, ahonnan már az éjjeli tanyájukra telepedett kalandóczok halk gyügyögése hangzott.

Sárgás bundájuk annyira összeolvadt a homok szinével, hogy a legélesebb szem se tudta volna megkülönböztetni és egy homokszem se nyiszszant, egy érdes halfalevél se zörrent meg alattuk Egyszerre mintha szobrokká dermedtek volna, megálltak A két tyukocskát hamarosan felhabzsolva, hogy csak a tépett tollak maradtak a szin helyén, ujra tovább csapázták a strucznyomokat és hosszu keresés után végre egy mély barázdát kiválasztva, egyetértő csahintással rohantak benne előre Ez a mélyen felszántott barázda egy kerekdeden összekotort laposas halomhoz vezetett, amelyet árokforma mélyedés vett körül A zerdapár végre ráakadt a sóváron keresett prédára - a struczfészekre, mely körül egy rothadó sakállnak és egy hyénának csunyán összeszabdalt hullája hevert zsírégetők wada homokon A halom tetejére szökellve, egy-kettő alatt, mintha csak elseperték volna, kitakarva feküdt a tojások nagy része.

A gyermekfőnyi, érdes héju tojáskolosszusok sárgásan fehérlettek elő a fakó homokból, melynek izzó hevére volt bizva, hogy kiköltse huszonnégy tyuktojással vetekedő tartalmukat.